Łamanie kodeksu pracy - walcz o swoje prawa.

Łamanie kodeksu pracy. Poznaj swoje prawa i zadbaj o swoje dobro.

Łamanie kodeksu pracy pracodawcę praw pracownika zdarza się niestety dosyć często — wynika to z niewiedzy lub złej woli pracodawcy. Właśnie dlatego warto znać swoje prawa i wiedzieć jak zareagować, jeśli zauważymy, że pracodawca nie przestrzega przepisów.

Źródła prawa pracy

Powszechne źródła prawa pracy to:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Akty międzynarodowe
 • Ustawy
 • Rozporządzenia

Podstawowym źródłem prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Kodeks pracy to zbiór przepisów kompleksowo regulujących całokształt praw i obowiązków pracowników i pracodawców. W kodeksie można również znaleźć przepisy dotyczące między innymi:

 • Nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy
 • Reprezentacji interesów zbiorowych pracodawców i pracowników, w tym współzarządzania zakładem pracy
 • Układów zbiorowych pracy
 • Odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Rozpoznawania sporów ze stosunku pracy

Dlaczego warto znać prawo pracy?

Każdy pracownik oraz pracodawca powinien znać kodeks pracy, a przynajmniej jego najważniejsze zasady. Prawo pracy ma za zadanie chronić wszystkich uczestników rynku pracy — zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Kodeks pracy został opracowany w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby, z jakimi zmagali się  przede wszystkim pracownicy, ponieważ to właśnie ich prawa przez wiele lat były najczęściej naruszane.

Znajomość swoich praw to skuteczny sposób na ich ochronę oraz uniknięcie niekorzystnych i nieprzyjemnych sytuacji związanych z wykonywaną pracą. Warto wiedzieć, w jaki sposób powinno przebiegać zatrudnienie oraz jak pracownik powinien być traktowany w pracy. Równie ważne jest posiadanie wiedzy na temat aktualnie wprowadzanych zmian w prawie pracy.

Najczęściej łamane prawa pracownika

Niewypłacanie wynagrodzenia

Prawo do otrzymania wynagrodzenia to podstawowe prawo pracownika. Wynagrodzenie powinno być wypłacane w stałym i oznaczonym z góry terminie. Mimo iż obowiązkiem pracodawcy wymienionym w kodeksie pracy jest wypłata wynagrodzenia z dołu to wcześniejsza wypłata może być wprowadzona, chociażby umową o pracę.

Niewypłacenie pensji jest najbardziej dotkliwą dla zatrudnionych formą łamania ich praw. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia za pracę ma charakter bezwzględny, a przyczyna niewypłacalności nie ma znaczenia.

Niezapewnienie prawidłowego okresu odpoczynku i czasu pracy

Prawo do wypoczynku oraz prawidłowego czasu pracy to jedne z kolejnych, podstawowych praw pracownika, które są jednak nagminnie łamane m.in. poprzez:

 • Nieustalenie okresu rozliczeniowego
 • Nieprzestrzeganie minimalnego dobowego i tygodniowego odpoczynku od pracy
 • Niezapewnienie przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin
 • Nieprzestrzeganie norm i ogólnych wymiarów czasu pracy w wymiarze dobowym i tygodniowym
 • Brak wypłacania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy niedzielę i święta

Nieprawidłowe rozwiązanie współpracy

W trakcie trwania umowy o pracę pracownicy często przymykają oko na łamanie kodeksu pracy przez pracodawcę — z obawy przed utratą stanowiska lub popsuciem stosunków. Jednak wraz z decyzją o zwolnieniu, pracownicy częściej postanawiają zawalczyć o swoje prawa. Z naszego doświadczenia, wynika, iż pracownicy najczęściej zarzucają byłym pracodawcom:

 • Brak wypłaty wynagrodzenia
 • Brak zachowania okresu wypowiedzenia
 • Brak podania przyczyny wypowiedzenia
 • Brak wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Brak wydania świadectwa pracy

Nieprzestrzeganie przepisów BHP

Środowiska pracy co oczywiste bywają zróżnicowane, jednak niezależnie od miejsca i formy wykonywanej pracy, pracodawca ma obowiązek m.in.:

 • Zorganizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki prac
 • Reagować na potrzeby pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
 • Zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej
 • Zadbać o to, by pracownicy korzystali ze sprawnych urządzeń, narzędzi, maszyn itd.
 • Zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

zestresowany pracownik

Co robić, gdy prawa pracownika są łamane?

Warto zacząć od rozmowy z pracodawcą, gdyż być może nie jest świadomy swoich błędów. Samo udowodnienie winy pracodawcy zazwyczaj jest łatwe, gdyż wszystkie regulacje są ujęte w Kodeksie pracy.

Jeśli jednak rozmowa nie przynosi skutków, a pracodawca nie chce współpracować, można zgłosić łamanie kodeksu pracy do Państwowej Inspekcji Pracy. Skargę do PIP można złożyć między innymi pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu. Na tym etapie warto zbierać materiały potwierdzające twierdzenia skarżącego dotyczące łamania praw pracownika. Jako dowody mogą służyć przede wszystkim  pisma, wiadomości e-mail od pracodawcy lub świadkowie — przydadzą się one podczas ewentualnego przeniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego.

Państwowa Inspekcja Pracy weryfikuje pismo i decyduje, czy zgłoszenie jest wiarygodne. Jeśli jednak zgłoszenie dotyczące łamania praw pracowniczych zostało negatywnie rozpoznane, należy przejść na drogę postępowania sądowego, które jest ostatecznym rozwiązaniem.

Kancelaria AMG — nie walcz sam

Niektóre sprawy dotyczące prawa pracy bywają bardzo skomplikowane i trudne dla osoby dochodzącej swoich praw. W niektórych przypadkach warto skorzystać z usług specjalistów, którzy mają doświadczenie w postępowaniach związanymi z konfliktem na linii pracownik — pracodawca.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami na naszej stronie lub Faceboook’u.

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?