Rodzaje odszkodowań.

Wyróżniamy różne rodzaje odszkodowań i niezależnie od okoliczności poniesionej krzywdy, masz pełne prawo starać się o jej wynagrodzenie. Odszkodowanie to świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu poniesienia szkody majątkowej lub niemajątkowej. Mówiąc o szkodzie majątkowej, mamy na myśli naruszone dobra lub interesy. Natomiast szkoda niemajątkowa dotyczy zdrowia osoby poszkodowanej. Odszkodowanie to finansowa rekompensata za poniesioną szkodę. Warto podkreślić, że wypłacona kwota odszkodowania ma pokryć zarówno szkodę rzeczywistą, jak i równocześnie być adekwatna do potencjalnych, utraconych korzyści, które przepadły wraz z wystąpieniem danej szkody.

Rodzaje odszkodowań

W kodeksie cywilnym znajdziemy aż 17 grup świadczeń, które przysługują poszkodowanym osobom. W poszczególnych grupach wyróżniamy takie świadczenia jak zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot poniesionych kosztów i rentę. Często osoby poszkodowane nie są świadome swoich praw i nie starają się uzyskać odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zdarza się również, że samodzielne próby zrealizowania owych świadczeń kończą się wypłatą zbyt niskiej kwoty. Warto skorzystać z usług kancelarii, które pomogą Ci skutecznie wyegzekwować prawa do odszkodowania i zadbają o jego satysfakcjonującą wysokość.

Odszkodowanie za błąd medyczny.

Na wstępie warto zaznaczyć różnicę pomiędzy pojęciami błąd medyczny i błąd lekarski. Często są one używanie zamiennie, jednak owe terminy nie mają takiego samego znaczenia. Błąd lekarski dotyczy tylko i wyłącznie pracy konkretnej osoby — lekarza. Postawienie złej diagnozy czy nieprawidłowe rokowania to czynności, które w dalszym toku leczenia przyczynią się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Czynności te możemy zakwalifikować jako błąd lekarski. Błędem lekarskim będzie również uszczerbek na zdrowiu pacjenta, powstały na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej operacji.

Błąd medyczny to pojęcie o szerszym znaczeniu. Powstaje on, kiedy zawini  cała placówka medyczna, a nie tylko konkretny lekarz. Błędu medycznego nie można traktować jako niepowodzenia w leczeniu. Szkodę pacjent może ponieść na przykład przez niekompetencję pielęgniarki czy ratownika medycznego. Wszelkie niedogodności, jakich doświadczył pacjent w owej placówce, które przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia, dają podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Odszkodowanie za śmierć.

Śmierć bliskiej osoby to tragiczne wydarzenie, które może odcisnąć piętno na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Ze skutkami tragedii niektórzy mogą zmagać się przez długie lata, pogrążając się w żałobie i cierpieniu. Odszkodowanie to prawdopodobnie ostatnia rzecz, o której myślimy, gdy umiera nam bliska osoba. Jednak Twoja krzywda i cierpienie powinny zostać wynagrodzone, dlatego warto skorzystać z przysługujących Ci praw i ubiegać się zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Pojęcia zadośćuczynienie i odszkodowanie używane są wymiennie — błędnie. W przypadku śmierci bliskiej Ci osoby zostaje Ci wypłacona jednorazowa rekompensata pieniężna, zwana odszkodowaniem. Odszkodowanie służy wyrównaniu strat powstałych w wyniku pogorszenia sytuacji materialnej i niematerialnej osób składających wniosek. Natomiast zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie poniesionych w wyniku tragedii strat moralnych.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez GUS pt. Transport drogowy w Polsce w latach 2018 i 2019 po polskich drogach porusza się ponad 30 milionów pojazdów. Przy tak dużej ilości uczestników ruchu, wypadki samochodowe wydają się być nieuniknione. Udział w tym zdarzeniu często wiąże się z poniesieniem strat materialnych, jak i osobowych.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego, przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Warunkiem uzyskania odszkodowania jest udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego pomiędzy wypadkiem a poniesioną krzywdą. Odszkodowanie powypadkowe ma na celu wyrównanie szkody, ale i potencjalnych korzyści utraconych. Odszkodowanie więc, poza pokryciem kosztów leczenia, pokrywa na przykład straty w wynagrodzeniu, kiedy w wyniku wypadku osoba poszkodowana czasowo lub permanentnie utraciła możliwość pracy zarobkowej.

Odszkodowanie za wypadek na roli.

W 2020 roku KRUS odnotował 10 974 zgłoszeń dotyczących zdarzeń wypadkowych zaistniałych na roli. Odnotowano również 35 wypadków śmiertelnych (Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2020 roku). Grupa zawodowa, jaką stanowią rolnicy, jest silnie narażona na niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem zawodu.

O wypłatę jednorazowego ubezpieczenia ubiegać może się ubezpieczony rolnik, domownik lub osoby trzecie przebywające na terenie gospodarstwa. Warunkiem uzyskania jednorazowego odszkodowania jest wystąpienie szkody skutkującej trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Wypadek należy zgłosić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia sytuacji. Zalecany jest jednak pośpiech. KRUS, po otrzymaniu zgłoszenia, wszczyna postępowanie dowodowe.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa do odszkodowania. Zadbamy o to, aby kwoty wypłaconych świadczeń były dla Ciebie satysfakcjonujące.

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?